WYNIKI

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu na podstawie § 3 ust.6 załącznika do Uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr III/47/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego na rok 2024

Stypendium może być przyznane zawodnikowi klubu sportowego mającego swą siedzibę na terenie Powiatu Oświęcimskiego, który:

  • posiada aktualną kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach,
  • został zakwalifikowany do udziału we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
  • posiada udokumentowane osiągnięcia sportowe – w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
  • nie jest zatrudniony lub związany kontraktem, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w związku z uprawianiem dyscypliny sportowej

Termin składania wniosków: do 9 lutego 2024 r.

Kompletny wniosek należy złożyć w wyznaczonym terminie:
  • na dzienniku podawczym w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (parter), przy ul. Wyspiańskiego 10 lub
  • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, przy ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim /liczy się data wpływu wniosku do urzędu/.
  • poprzez platformę ePUAP (więcej na stronie: https://bip.malopolska.pl/oswiecimski,m,339132,elektroniczna-komunikacja-z-urzedem.html)
  • poprzez pocztę elektroniczną (dokumenty z załącznikami podpisanymi indywidualnym profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres: dziennik_podawczy@powiat.oswiecim.pl.
Pełny tekst ww. uchwały wraz załącznikami, w tym wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu: www.powiat.oswiecim.pl oraz w Wydziale Promocji Powiatu, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, tel. 33 844 97 16

Stypendia przyznane będą w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie Powiatu.

Poniżej pełna treść Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów.

 Uchwała Nr III/47/2011
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Powiat Oświęcimski ustanawia stypendia sportowe zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

§ 2.

Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów o których mowa w § 1 określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr X/71/2007 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych za wyniki w sporcie kwalifikowanym.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.