Zarząd Powiatu w Oświęcimiu w dniu 27 czerwca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Pomoc materialna może być przyznana studentowi od III roku studiów, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest studentem kształcącym się na kierunku lekarskim,
2) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
3 nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w okresie na który ubiega się o przyznanie stypendium.
4) zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu niezwłocznie po zakończeniu kształcenia i uzyskaniu tytułu specjalisty.
Powyższy zapis nie wyklucza możliwości odbycia stażu podyplomowego oraz specjalizacji w ZOZ w Oświęcimiu w przypadku wolnych miejsc.

Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej występuje zainteresowany student.
Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
2) zaświadczenie z uczelni o średniej arytmetycznej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
3) oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz nie powtarza roku.

Wniosek na druku określonym w załączniku do ogłoszenia o naborze wniosków należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) w terminie do 14 września 2018 roku.
O przyznaniu pomocy materialnej zdecyduje Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji – w terminie nie dłuższym niż do 28 września 2018 roku.

Wyniki naboru o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu na posiedzeniu w dniu 27 września 2018 r. po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej powołanej uchwałą Nr 125/551/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 czerwca 2017 r. celem rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim przyznaje pomoc materialną w wysokości 2000,00 zł/m-c., w terminie od 1 października 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. studentom:

1. Marcin Janus
2. Filip Kopczyński
3. Kinga Dudek

oraz 2000,00 zł/m-c. w terminie od 1 października 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. studentom:

1. Justyna Godziek

2. Dominika Bożek