Zarząd Powiatu w Oświęcimiu w związku art.12 ust.3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, zawarł porozumienia w sprawie organizacji udzielania świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla których Powiat Oświęcimski jest organem prowadzącym z podmiotami leczniczymi z terenu Oświęcimia oraz Kęt:

– Centrum Medyczne Medicdent w Oświęcimiu, ul. Łukasza Górnickiego 1
– Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminna Stomatologia         „Megastom Oświęcim” w Oświęcimiu, ul. Żwirki Wigury 5, ul. Garbarska 1 
– N.Z.O.Z. Prywatna Opieka Stomatologiczna Sp.J., D.&M. Piastowicz w Oświęcimiu 
 Pl. Kościuszki 5        
– STOMKENT Sp. z o.o. w Kętach, ul. Legionów 28        
– Centrum Stomatologiczne Medicus Sp. z o.o. w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2B       

Podmioty lecznicze wykonywać będą świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne do ukończenia 19 r.ż. określone w przepisach wydanych na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej
wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji. Świadczenia, o których mowa realizowane będą w gabinetach stomatologicznych spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach w dniach i godzinach otwarcia gabinetów. Przy realizacji świadczeń, podmioty lecznicze współpracować będą z higienistką szkolną (pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania) oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustanej oraz profilaktyki próchnicy zębów uczniów.