RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Tytuł projektu : E – usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego

Oś priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska

Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby

Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej

Całkowity wartość projektu: 8 537 174,09 zł w tym:

Współfinansowanie UE w wysokości: 6.813.343,60 zł

Współfinansowanie krajowe z BP w wysokości:  986.173,99 zł

w tym w środki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie: 585.049,57 zł

Kwota dofinansowania: 7 214 468,04 zł.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 12 stycznia 2017 r.

Okres realizacji: 2017-2022.

Opis projektu:

Cyfrowa Małopolska to system informatyczny, który ma na celu usprawnienie kontaktu
on-line, w tym świadczenie e-usług przez jednostki administracji publicznej na rzecz przedsiębiorców, inwestorów oraz obywateli na terenie województwa małopolskiego. 

Celem osi priorytetowej jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych.

Postępujący proces cyfryzacji, prowadzący do łatwiejszego dostępu do danych i usług sektora publicznego, przyczynia się do osiągnięcia korzyści gospodarczych i społecznych, sprzyjając zwiększeniu udziału obywateli w życiu publicznym i przeciwdziałając różnym formom wykluczenia.
W celu wzmocnienia tego procesu wsparcie w osi priorytetowej skoncentrowane będzie na rozwijaniu dostępu do e-usług publicznych. Dzięki realizowanym przedsięwzięciom zasadniczo poszerzony zostanie zakres zasobów udostępnianych oraz usług  świadczonych drogą elektroniczną.

W ramach działania realizowane będą przedsięwzięcia służące:

Rozwojowi elektronicznej administracji,
udostępnianiu informacji sektora publicznego oraz zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego,
podnoszeniu jakości i dostępności e-usług publicznych, w szczególności w obszarze edukacji, informacji przestrzennej i ochrony życia.
Przedmiotem wsparcia w ramach poddziałania jest rozwój cyfrowych rejestrów publicznych oraz narzędzi informatycznych do ich przeglądania i udostępniania, w tym na urządzeniach mobilnych, służących jednocześnie wzmocnieniu elektronicznej administracji i upowszechnianiu standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów.

Wszystkie prace realizowane w tym projekcie zmierzają do stworzenia tzw. e-usług – usług udostępniania zasobu geodezyjnego drogą elektroniczną dla zainteresowanych mieszkańców, inwestorów, projektantów, geodetów, rzeczoznawców, gestorów sieci .

Projekt obejmuje zasób geodezyjny zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu i zasób geodezyjny prowadzony na mocy porozumienia pomiędzy Starostą Oświęcimskim a Burmistrzem Gminy Kęty w Urzędzie Gminy Kęty.