Opis sprawy

Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków (ujawnianie zmian w części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków)

Komórka Urzędu prowadząca sprawę  
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10,
tel. (33) 844-97-47 (pok. 20)   - dla jednostek ewidencyjnych: Miasto i Gmina Chełmek, Przeciszów, Osiek, Miasto Zator
tel. (33) 844-97-49 (pok. 21)   - dla jednostek ewidencyjnych: Miasto Oświęcim, Polanka Wielka
tel. (33) 844-97-45 (pok. 22)   - dla jednostek ewidencyjnych: Gmina Oświęcim, Gmina Zator, Miasto i Gmina Brzeszcze

e-mail: sekretariat@powiat.oswiecim.pl

Miejsce składania dokumentów  
Dziennik podawczy Starostwa Powiatowego, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10  (parter)

Termin załatwienia sprawy    
Zgodnie z ustawą z 14 czerwca 1960r. Kodeksem postępowania administracyjnego

Forma załatwienia  
Zawiadomienie o zmianie w operacie ewidencji gruntów i budynków lub decyzja

Wymagane dokumenty  

  1. Wniosek
  2. Dokumenty stanowiące podstawę do dokonania aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków (akty notarialne, prawomocne orzeczenia sądu, ostateczne decyzje administracyjne,  dokumentacja architektoniczno-budowlana, dokumentacja geodezyjna i kartograficzną przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierająca wykazy zmian danych ewidencyjnych oraz akty normatywne i dane wynikające z publicznych ewidencji i rejestrów)

Opłaty  
Zwolnione z opłaty skarbowej

Podstawa prawna  
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków