Warunki udostępniania danych

Dane udostępniane są na podstawie wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Dane wydawane są w formie plików komputerowych w formacie: GML, DXF, KCD.

Kogo dotyczy

Podmiot publiczny albo podmiot niebędący podmiotem publicznym, realizujący zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek złożony w formie pisemnej lub elektronicznej.
Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.09.2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym ( Dz.U. Nr 205, poz.1692).
W przypadku stwierdzenia braków wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Do odbioru danych osoba reprezentująca podmiot winna przedłożyć pisemne upoważnienie oraz nośnik informatyczny CD lub DVD.

Wydział

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
ul. Wyspiańskiego 10
32-600 Oświęcim
Telefon/ fax (033)844-97-43
e-mail: sekretariat@powiat.oswiecim.pl
Dziennik podawczy Starostwa Powiatowego, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10  (parter)

Termin załatwienia sprawy

W terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o udostępnienie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz.565 z póź. zm.)

Uwagi i dodatkowe informacje

Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane.
Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych.