Opis sprawy  

Wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali

Komórka Urzędu prowadząca sprawę 
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10, tel./ fax (33) 844 97 44
e-mail: sekretariat@powiat.oswiecim.pl

Miejsce składania dokumentów  
Wydział Geodezji i Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami , 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10, parter - pokój nr 26 lub dziennik podawczy Starostwa Powiatowego, 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10  (parter)

Termin załatwienia sprawy  
Niezwłocznie

Forma załatwienia  
Wypis

Wymagane dokumenty    
Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji gruntów, budynków lub lokali złożone przez właściciela lub podmiot posiadający interes prawny w tym zakresie

Opłaty    
Określa załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami)
Opłaty można uiścić przelewem na konto ABS Bank Spółdzielczy O/Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Kościelna 1

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu pełnomocnictwa lub prokury wynosi 17,00 zł. Wykaz zwolnień od opłaty zawiera ustawa z dnia 16.11.2006 o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2018. poz. 1044 ze zm.)

Nr rachunku bankowego  
Opłata za wypis/wyrys - 81 8110 1023 2003 0312 0001 0032

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – konto Urzędu Miasta Oświęcim nr 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020

Podstawa prawna  
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami)
Akty wykonawcze

Informacje dodatkowe  
Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe podmiotów, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane osobowe, na żądanie:

  1. Właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
  2. Organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
  3. Innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie.