Opis sprawy

Koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Komórka Urzędu prowadząca sprawę  

Wydział Geodezji , Kartografii  i Gospodarki Nieruchomościami
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
32-600 Oświęcim ul.Wyspiańskiego 10, 
tel 33-844-97-39

Miejsce składania dokumentów

Portal Projektanta – logowanie wymaga posiadania loginu i hasła (wniosek w Geoportalu)

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 KPA  i art. 28b.5 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Narady koordynacyjne odbywać się będą co tydzień od wtorku do piątku.

Kompletna Dokumentacja złożona przez Portal Projektanta do środy,  będzie przedmiotem narady w następnym tygodniu, pod warunkiem uiszczenia opłaty najpóźniej w poniedziałek (poprzedzający naradę) na podstawie dostępnego w Portalu Projektanta Dokumentu Obliczenia Opłaty 

Uzyskanie połączenia z systemem

W przeglądarce internetowej należy wpisać:  https://www.powiat.oswiecim.pl/dla-mieszkanca i kliknąć w przydatnych linkach na odnośnik Geoportal Powiatu Oświęcimskiego (na dole strony), nastąpi przekierowanie do połączenia szyfrowanego i strony logowania systemu,  wybrać zakładkę Portal Projektanta 

Forma załatwienia

Adnotacja na dokumentacji projektowej, odpis Protokołu Narady Koordynacyjnej po Naradzie Koordynacyjnej

Wymagane dokumenty przekazane przez Portal Projektanta

  • wniosek o koordynację
  • uzasadnienie do wniosku dla sieci uzbrojenia projektowanych poza pasem drogowym na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich i dla projektowanych przyłączy
  • zeskanowana dokumentacja projektowa czyli projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu  opracowany na aktualnej mapie do celów projektowych, zgodnej z oryginałem przyjętym do zasobu ( arkusze map  opracowane przez geodetę) wykonanej wg. zasad określonych w rozdz. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.02.1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, potwierdzonej przez projektanta za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych; plik pdf z projektem należy podpisać podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
  • plik dxf zawierający przebieg projektowanego uzbrojenia
  • plik txt zawierający współrzędne geodezyjne projektowanego uzbrojenia
  • dane Wnioskodawcy nie zawarte we wniosku o koordynację: adres e-mail , nr telefonu

Opłata za Uzgodnienie

Określa Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 2052,  ze zm.)
Opłaty można dokonać płatnością elektroniczną poprzez Portal Projektanta, w kasie Starostwa Powiatowego  lub przelewem na konto Starostwa Powiatowego na podstawie wystawionego Dokumentu Obliczenia Opłaty
Nr konta: 81 8110 1023 2003 0312 0001 0032

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052,  ze zm.)