Potrzebne dokumenty: 

 • dokument tożsamości
 • pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej
  w wysokości17 zł (przypis 1)
 • wniosek
 • fotografia (przypis 2)
 • kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • kserokopia prawa jazdy
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty
 • kopia świadectwa kwalifikacji zawodowe, jeśli jest wymagane
 • kserokopia karty kwalifikacji kierowcy, jeżeli jest wymagana.

Przypisy

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice
  i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane z godnie
  z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.

Opłaty

 • Opłata komunikacyjna 150,00 zł.

Opłatę komunikacyjną należy uiścić kartą płatniczą w punkcie obsługi lub przelewem na rachunek numer

05 8110 1023 2003 0312 0001 0042.

Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Oświęcim.

Numer rachunku 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020.


Informacje

Kartę wydaje każdy starosta dokonując w niej wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyśpieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego, w przypadku kiedy osoba posiada ważne zagraniczne krajowe prawo jazdy, ale nie spełnia warunku dotyczącego miejsca zamieszkania, niezbędnego do wydania polskiego krajowego prawa jazdy.

Wpis jest dokonywany na pisemny wniosek kierowcy na podstawie informacji zawartej w profilu kierowcy zawodowego albo przedłożonych kopii świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyśpieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej, ukończenie szkolenia okresowego lub na podstawie ważnej karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym, kopii orzeczenia lekarskiego psychologicznego stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.