Wymagane dokumenty: 

 • dowód osobisty
 • pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej
  w wysokości 17 zł (przypis 1)

wtórnik dowodu rejestracyjnego

 • oświadczenie o utracie dowodu w przypadku utraty dokumentu (przypis 2)
 • zniszczony dowód w przypadku zniszczenia dokumentu
wtórnik pozwolenia czasowego
 • oświadczenie o utracie pozwolenia czasowego w przypadku utraty dokumenty (przypis 2)
 • zniszczone pozwolenie w przypadku zniszczenia dokumentu

wtórnik tablicy rejestracyjnej i nalepki legalizacyjnej

 • w przypadku utraty - oświadczenie o utracie oznaczeń pojazdu
 • w przypadku zniszczenia - zwrot zniszczonego oznaczenia
 • dowód rejestracyjny

Przypisy

 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.
 2. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatkowe informacje

Organ rejestrujący wydaje, na wniosek właściciela pojazdu pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tablice (tablicę) w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego.


Opłaty:

dowód rejestracyjny:

 • opłata komunikacyjna 54,00 zł 

pozwolenie czasowe:

 • opłata komunikacyjna 18,50 zł

wtórnik tablicy rejestracyjnej:

 • samochodowej (1 szt.) 52,50zł
 • samochodowej (2 szt.) 92,50zł
 • motocyklowej 52,50 zł
 • motorowerowej 42,50 zł

wtórnik nalepek legalizacyjnych

 • opłata komunikacyjna 12,50 zł


Opłatę komunikacyjną należy uiścić kartą płatniczą w punkcie obsługi lub przelewem na rachunek numer 

05 8110 1023 2003 0312 0001 0042

Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Oświęcim.

Numer rachunku 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020