Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty
 • pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej
  w wysokości 17 zł (przypis 1)
 • dowód rejestracyjny
 • tablice rejestracyjne
 • umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC
 • dowód własności pojazdu w przypadku nabycia pojazdu

w przypadku demontażu

 • zaświadczenie o demontażu pojazdu wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów lub równoważny dokument wydany w innym państwie (przypis 2)

w przypadku kradzieży

 • oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ

w przypadku wywozu z kraju

 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą

w przypadku trwałej i zupełnej utraty

 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty (przypis 3).

Przypisy

 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację albo wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.
 3. Dotyczy opłaty wniesionej przez właściciela pojazdu na rzecz gminy na realizację zadań związanych
  z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu 10,00 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Oświęcim.
Numer rachunku 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020