Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymaganą przepisami szczególnymi praktykę (oryginał do wglądu)
 • kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów (oryginał do wglądu)
 • kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wydanego przez dyrektora transportowego dozoru technicznego (oryginał do wglądu)
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej
 • dowód osobisty.

Opłaty

 • opłata skarbowa za wydanie uprawnienia diagnosty – 48 zł.

Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Oświęcim.

Numer rachunku 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020.


 Dodatkowe informacje

Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

 • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów
 • średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów
 • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów
 • średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów
 • odbyła szkolenie dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów i uzyskała pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.