Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • oświadczenie
 • dowód wpłaty potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • opłata skarbowa za wpis do rejestru – 412 zł
 • opłata skarbowa za zmianę wpisu polegającą na rozszerzeniu zakresu działalności – 206 zł.

Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Oświęcim.

Numer rachunku 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020.


Dodatkowe informacje


Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

 • posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej
 • posiada wyposażenie kontrolno – pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań
 • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
 • zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Właściwość miejscowa organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.