KONCESJE NA WYDOBYWANIE KOPALIN ZE ZŁÓŻ

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze działalność w zakresie:

 1.   poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust.1, z wyłączeniem złóż węglowodorów,
  1a) poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
 2. wydobywania kopalin ze złóż,
  2a) poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż,
 3. podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,
 4. podziemnego składowania odpadów ,
 5. podziemnego składowania dwutlenku węgla

– może być wykonywana po uzyskaniu koncesji.

Zgodnie z art. 21 ust. 2, w sprawach nieuregulowanych w w/w ustawie do koncesjonowania działalności, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z wyjątkiem art. 32 tej ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ww. ustawy, koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.

Koncesja uprawnia do wykonywania działalności gospodarczej w oznaczonej przestrzeni.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy pgg, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:

 1. obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
 2. wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m 3,
 3. działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych

udziela starosta.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy pgg Przedsiębiorca, który otrzymał od starosty koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża przylegającego do złoża już objętego koncesją udzieloną temu samemu przedsiębiorcy na ten sam rodzaj działalności, może rozpocząć wydobywanie kopaliny  nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji wcześniejszej stanie się ostateczna.

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz każda jej zmiana wymaga uzgodnienia z właściwymi organami.

Termin załatwienia sprawy: nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście na Dzienniku Podawczym urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

WYMAGANIA WNIOSKU:

Zgodnie z art. 24 ust. 1  ustawy pgg we wniosku o udzielenie koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska określa się:

 1. właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków; wymóg ten nie dotyczy poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
 2. prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
 3. czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;
 4. środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
 5. wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
 6. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;
 7. firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
 8. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 9. rodzaj i zakres wykonywania zamierzonej działalności.

Ponadto zgodnie z art. 26 ust.1 w/w ustawy we wniosku określa się również:

 1. złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
 2. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
 3. stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia;
 4. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
 5. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu.

Do wniosku, o którym mowa w art. 26 ust. 1, dołącza się dowody istnienia:

 1. prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;
 2. prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia. Obowiązek ten nie dotyczy węgla brunatnego;

We wniosku o udzielenie koncesji przez starostę określa się również przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1ustawy pgg.

DO WNIOSKU O UDZIELENIE KONCESJI DOŁĄCZA SIĘ TAKŻE:

 1. dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów;
 2. informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.

 Załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.

W uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może żądać złożenia kopii wniosku o udzielenie koncesji wraz z załącznikami.

Jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 we wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny określa się również cel, zakres i rodzaj prac geologicznych oraz zamieszcza się informację o pracach, które mają być wykonywane dla osiągnięcia zamierzonego celu, w tym ich technologiach.

W przypadku zamierzonego wykonywania robót geologicznych, do wniosku dołącza się 2 egzemplarze projektu robót geologicznych.

Do wniosku należy dołączyć dowód dokonania opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa za udzielenie koncesji wynosi obecnie 616 zł.

Opłata skarbowa za zmianę koncesji w zakresie przedłużenia terminu ważności koncesji lub rozszerzenia zakresu działalności wynosi obecnie 308 zł (za zmiany koncesji w innym zakresie opłata skarbowa wynosi 10 zł).

Opłatę należy wnieść z chwilą powstania takiego obowiązku a dowód wniesienia opłaty skarbowej załączyć do tego wniosku.

Opłatę tę należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Oświęcim  Nr konta: Bank Spółdzielczy w Zatorze, 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020.

CO OKREŚLA KONCESJA:

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze koncesja określa:

 1. rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności;
 2. przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność;
 3. czas obowiązywania koncesji;
 4. termin rozpoczęcia działalności określonej koncesją, a w razie potrzeby – przesłanki, których spełnienie oznacza rozpoczęcie działalności.

Ponadto koncesja może określać inne wymagania dotyczące wykonywania działalności objętej koncesją, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska.

Koncesja nie zwalnia z obowiązków określonych odrębnymi przepisami, w tym uzyskania przewidzianych nimi decyzji.

Zgodnie z art. 32 koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża wyznacza również granice obszaru i terenu górniczego. Podstawą wyznaczenia przez starostę granic obszaru górniczego jest dokumentacja geologiczna.

Obszar górniczy podlega wpisowi do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla, o którym mowa w art. 152a ust. 1 ustawy pgg.

Jeżeli nie zagraża to prawidłowemu wykorzystaniu złoża, obszar górniczy wyznaczony w koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża może obejmować część złoża.

Koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża może określać:

 1. minimalny stopień wykorzystania zasobów złoża oraz przedsięwzięcia niezbędne w zakresie racjonalnej gospodarki złożem;
 2. warunki wtłaczania wód do górotworu; w takim przypadku nie stosuje się przepisów o korzystaniu z wód oraz o opłatach za korzystanie ze środowiska.

Koncesja udzielona przez starostę określa również sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2, oraz sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1.

Do zmiany koncesji stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzieleniu.

Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie złożyć wniosek o dokonanie zmiany koncesji , jeżeli rzeczywiste szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego przekroczą wyznaczone w koncesji granice terenu górniczego. W przypadku uchybienia obowiązkowi określonemu powyżej organ koncesyjny wszczyna postępowanie z urzędu. Koszt zmiany koncesji obciąża przedsiębiorcę.

ODWOŁANIA:

Od decyzji w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia koncesji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie,  ul. Lea 10, 30-048 Kraków za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego.

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z KONCESJI:

Zgodnie z art. 36 ustawy pgg, jeżeli nie sprzeciwia się temu interes publiczny, w szczególności związany z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, za zgodą przedsiębiorcy, któremu została udzielona koncesja, organ koncesyjny przenosi, w drodze decyzji, koncesję na rzecz podmiotu, który:

 1. spełnia wymagania przewidziane przepisami o podejmowaniu działalności gospodarczej;
 2. wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji;
 3. w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności wykaże się prawem do korzystania z nieruchomości gruntowej, użytkowaniem górniczym albo przyrzeczeniem uzyskania tych praw;
 4. w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności wykaże się prawem do korzystania z informacji geologicznej;
 5. wykaże, iż jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności.

Przeniesienie koncesji następuje na wniosek podmiotu, który ubiega się o to przeniesienie.

Stronami postępowania dotyczącego przeniesienia koncesji są przedsiębiorca oraz podmiot, który ubiega się o przeniesienie koncesji.

Przed przeniesieniem koncesji organ koncesyjny może zmienić formę, zakres lub sposób zabezpieczenia.

Przeniesienie koncesji następuje pod warunkiem przedstawienia przez podmiot, na który jest przenoszona koncesja, dowodu utworzenia rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego i zgromadzenia na nim środków finansowych w wysokości odpowiadającej środkom finansowym zgromadzonym przez dotychczasowego przedsiębiorcę.

Przeniesienie koncesji przenosi również prawa i obowiązki  wynikające z innych decyzji wydanych na podstawie ustawy.

Ten, kto z mocy odrębnych przepisów wstąpił w prawa wynikające z decyzji wydanych na podstawie ustawy, jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia wstąpienia w te prawa przedstawić organowi właściwemu do jej podjęcia dowody potwierdzające następstwo prawne.

STRONY POSTĘPOWANIA

Jeżeli ustawa prawo geologiczne i górnicze nie stanowi inaczej, stronami postępowań w sprawie udzielenia koncesji w odniesieniu do działalności wykonywanej w granicach nieruchomości gruntowych są ich właściciele (użytkownicy wieczyści).