Przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m stanowią, iż w celu rejestracji jednostki pływającej konieczne jest złożenie wniosku do dowolnie wybranego organu rejestrującego, którym jest starosta albo właściwy polski związek sportowy (Polski Związek Żeglarski, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego).

Wniosek można złożyć w tradycyjnej papierowej formie oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem profilu e-PUAP.

Obowiązkowi rejestracji podlegają:

 • jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości co najmniej 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy co najmniej 15 kW,
 • jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
 • jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Wymagane dokumenty:

 1. dowód własności, którym może być w szczególności:
  a) faktura VAT,
  b) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny,
  c) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające oprawie własności,
  d) w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego;
 2. wniosek o rejestrację zawierający następujące informacje:
  a) o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze, jeżeli nie jest nim właściciel:
  – imię i nazwisko albo nazwę,
  – PESEL albo datę i wskazanie miejsca urodzenia, jeżeli numer PESEL nie został nadany – w przypadku osób fizycznych,
  – NIP w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo inny odpowiedni identyfikator – w przypadku podmiotów zagranicznych,
  – adres zamieszkania albo adres siedziby,
  – adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskie,
  b) o rejestracji w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana:
  – wskazanie organu poprzedniej rejestracji,
  – numer rejestracyjny,
  – datę rejestracji i wykreślenia z rejestru,
  c) o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI), jeżeli został nadany,
  d) o zamiarze eksploatowania jednostki pływającej na wodach: morskich albo śródlądowych, albo morskich i śródlądowych,
  e) o zamiarze używania jednostki pływającej do celów rekreacyjnych lub komercyjnych,
  f) o zamiarze używania jednostki pływającej do:
  – amatorskiego połowu ryb,
  – połowów rybackich,
  – rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim,
  g) o nazwie jednostki pływającej, o ile została nadana przez właściciela,
  h) o porcie macierzystym jednostki pływającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  i) o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy,
  j) o marce i modelu lub typie jednostki pływającej,
  k) o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej,
  l) o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej,
  m) o roku budowy i producencie jednostki pływającej,
  n) o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI, jeżeli zostały nadane,
  o) o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
  p) o dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali, jeżeli zostały określone w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot;
 3. dokumenty lub materiały potwierdzające informacje, o których mowa w pkt 2 lit. a–c oraz i–p,
 4. dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.

Dokumentem lub materiałem potwierdzającym informacje:

 1. o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI) jednostki pływającej jest:
  a) czytelne zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem identyfikacyjnym oraz deklaracja zgodności CE, w której wskazano ten numer,
  b) dokument rejestracyjny;
 2. o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy jest:
  a) deklaracja zgodności CE,
  b) jeden z dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1–4 rozporządzenia,
  c) instrukcja lub karta gwarancyjna producenta lub inny dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
  d) oświadczenie właściciela – w przypadku jednostek pływających bez napędu mechanicznego lub których moc napędu mechanicznego nie przekracza 20 kW;
 3. o marce i modelu lub typie jednostki pływającej jest:
  a) deklaracja zgodności CE,
  b) dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
  c) dokumentacja projektowa,
  d) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;
 4. o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej, jest:
  a) deklaracja zgodności CE,
  b) jeden z dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1–4 rozporządzenia,
  c) dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
  d) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;
 5. o roku budowy i producencie jednostki pływającej jest:
  a) deklaracja zgodności CE,
  b) dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
  c) oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;
 6. o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej jest
  a) w odniesieniu do liczby kadłubów oraz długości, szerokości, maksymalnego zanurzenia:
  • deklaracja zgodności CE,
  • świadectwo pomiarowe,
  • certyfikat pomiarowy,
  • jeden z dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1–4,
  • dokument wydany przez producenta lub budowniczego,

oświadczenie właściciela lub współwłaściciela w przypadku jednostek pływających, których długość nie przekracza 14 m,

b) w odniesieniu do kategorii projektowej, jeżeli została nadana – deklaracja zgodności CE;

W przypadku gdy do wniosku nie załączono dokumentacji, o której powyżej lub w § 4 rozporządzenia, do wniosku mogą być dołączone oświadczenia właściciela lub współwłaściciela.

Opłaty i termin rejestracji jachtu:

 • rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego oraz wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego – 80 zł;
 • rozpatrzenie wniosku o wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 15 zł;
 • rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w przypadku właścicieli jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega rejestracji w określonym w ustawie terminie – 60 zł.

Organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni. Termin ten liczy się od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.

Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej i będzie rejestrem jawnym. Każda zainteresowana osoba może uzyskać nieodpłatny, elektroniczny dostęp do podstawowych informacji zawartych w bazie danych rejestru na temat danej jednostki.

Dokument rejestracyjny wydany w formie plastikowej karty będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące jednostki pływającej oraz będzie jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki.

Opłatę należy uiścić:
Rachunek Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu – ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie, Nr konta 05 8110 1023 2003 0312 0001 0042.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do:

 • ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych;
 • ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 12 kwietnia 2018 r.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m z dnia 17 kwietnia 2020 r.
 • Rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.


wniosek o rejestrację jednostki pływającej: