Zachęcamy do skorzystania z platformy elektronicznej NFOŚiGW, umożliwiającej elektroniczą korespondencję z tym organem, w tym w zakresie opłat eksploatacyjnych. Szczegóły znajdą państwo na stronie: 

https://www.e-oplatygeolog.pl/


Przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża  ma obowiązek wnosić opłatę eksploatacyjną.
Przedsiębiorca ustala wysokość tej opłaty jako iloczyn stawki z a wdany rodzaj kopaliny i ilości wydobytej kopaliny, ze złoża bilansowego i pozabilansowego, półrocznie,we własnym zakresie. Wnosi ją bez wezwania przed upływem miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, na rachunki bankowe gminy na terenie której jest prowadzona działaność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W terminie w/w należy przedłożyć: organowi koncesyjnemu,  gminie i NFOŚiGW kopie dowodów dokonanych wpłat (40% kwoty opłaty eksploatacyjnej przedsiębiorca wpłaca na konto: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3 A oraz 60% kwoty opłaty eksploatacyjnej przedsiębiorca wpłaca na konto gminy (lub gmin) właściwej ze względu na miejsce lokalizacji eksploatowanego złoża) wraz z informacją zawierającą dane dotyczące:

  • dane identyfikujące przedsiębiorcę;
  • nazwy złoża;
  • numer koncesji;
  • rodzaju i ilości wydobytej kopaliny w okresie rozliczeniowym,
  • przyjętą stawkę opłaty eksploatacyjnej,
  • wysokość ustalonej opłaty dla danej gminy i NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje określone są w art. 136 ustwy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze oraz w aktach wykonawczych do niego.
W przypadku, gdy wydobywanie prowadzone jest na terenie więcej niż jednej gminy, opłatę ustala się proporcjonalnie do ilości wydobytej kopaliny na terenie danej gminy.

W razie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej, nie złożenia informacji o wydobyciu kopaliny, nie złożenia jej w terminie lub też w razie złożenia informacji nasuwającej zastrzeżenia, organ koncesyjny na podstawie własnych ustaleń wydaje decyzję, w której określa wysokość należnej opłaty.