Pamiątkowe zdjęcie władz Powaitu z beneficjentami powiatowych dotacji.

9 czerwca włodarze i przedstawiciele gmin oraz reprezentanci spółek wodnych w naszym powiecie z rąk starosty oświęcimskiego Andrzeja Skrzypińskiego i wicestarosty Pawła Kobielusza odebrali potwierdzenia dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

Spotkanie odbyło się w sali audiowizualnej im. Jana Klęczara w internacie popularnego „Chemika”. Gości powitał starosta Andrzej Skrzypiński.

W pierwszej części spotkania Barbara Bałajewicz ze związku spółek wodnych w Oświęcimiu oraz doradca ds. klimatu i środowiska Edyta Burman przedstawiły prezentacje z zakresu bezpieczeństwa hydrologicznego w powiecie oświęcimskim, ochrony powietrza i wpływu azbestu na środowisko i życie człowieka.

W drugiej części nastąpiło uroczyste przekazanie potwierdzenia dotacji przez starostę oświęcimskiego Andrzeja Skrzypińskiego i wicestarostę Pawła Kobielusza na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Środki w kwocie:

  • 130 000,00 zł dla 7 gmin (Gmina Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim, Gmina Osiek, Gmina Polanka Wielka, Gmina Przeciszów, Gmina Chełmek, Gmina Brzeszcze) na wymianę kotłów węglowych na ekologiczne,
  • 42 500,00 dla 9 gmin powiatu oświęcimskiego na zadanie dotyczące likwidacji odpadów zawierających azbest
  • 64 982,00 spółkom wodnym z terenu powiatu oświęcimskiego (Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Kętach, Miejska Spółka Wodna w Oświęcimiu) w ramach przeciwdziałania klęskom żywiołowym i ich skutkom, w tym powodziom i podtopieniom - działania związane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracji wodnych

Pierwsza część spotkania – prezentacje dot. zagadnień związanych z ochroną środowiska i gospodarkąwodną została zorganizowana w ramach realizacji w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA/LIFE19 IPC/PL/000005, realizowany przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej oraz z NFOŚiGW.

#Malopolska_dla_klimatu, #razem_dla_klimatu, #LIFEprogramme, #LIFEproject