Pomarańczowa bieżnia

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłosił nabór wniosków o przyznanie nagród w działalności sportowej i stypendiów sportowych na rok 2024. Termin składania dokumentów w obu przypadkach mija 9 lutego br.

Stypendium może być przyznane zawodnikowi klubu sportowego mającego swą siedzibę na terenie powiatu oświęcimskiego, który:

  • posiada aktualną kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach,
  • został zakwalifikowany do udziału we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
  • posiada udokumentowane osiągnięcia sportowe – w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
  • nie jest zatrudniony lub związany kontraktem, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w związku z uprawianiem dyscypliny sportowej.

Z kolei  nagrody za osiągnięte wyniki sportowe i w działalności sportowej  mogą być przyznane  związanym z powiatem oświęcimskim  zawodnikom, trenerom i działaczom wyróżniającym się osiągnięciami na niwie sportowej.

Ubiegający się o stypendia, jak i nagrody w dziedzinie sportu muszą złożyć kompletne wnioski w wyznaczonym terminie:

  • na dzienniku podawczym w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (parter), przy ul. Wyspiańskiego 10 lub
  • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, przy ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim /liczy się data wpływu wniosku do urzędu/.
  • poprzez platformę ePUAP (więcej na stronie: https://bip.malopolska.pl/oswiecimski,m,339132,elektroniczna-komunikacja-z-urzedem.html)
  • poprzez pocztę elektroniczną (dokumenty z załącznikami podpisanymi indywidualnym profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres: dziennik_podawczy@powiat.oswiecim.pl.

Nagrody i stypendia zostaną przyznane w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie Powiatu .

Szczegóły, w tym wzory wniosków:

Stypendia sportowe | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (oswiecim.pl)

Nagrody w dziedzinie sportu | Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (oswiecim.pl)