Całkowita wartość zadania: 3.305.083,62 zł.

Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.614.572,00 zł.

W dniu 23 sierpnia 2021 r. został przekazany wykonawcy plan budowy, a odbiór robót budowlanych odbył się 15 kwietnia 2022r. 

Inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w Witkowicach w km od 2+937,00 do km 3+790,00 (tj. 853 m drogi) w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni, budowy chodnika, remontu pobocza, przebudowy istniejącej zatoki autobusowej, budowy peronów przystankowych, remontu istniejących zjazdów i dojść indywidualnych oraz budowy urządzeń technicznych drogi służących jej odwodnieniu, wykonania oznakowania poziomego i pionowego drogi (w tym aktywnego oznakowania pionowego), montażu radarowych wyświetlaczy prędkości oraz dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych.

Realizacja projektu ma na celu głównie poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, podniesienie standardów technicznych drogi oraz zwiększenie dostępności transportowej. Projekt skierowany jest przede wszystkim do lokalnej społeczności.


Artykuły:

Podpisano umowę na modernizację ul. Beskidzkiej w Witkowicach

Czas zacząć przebudowę drogi powiatowej w Witkowicach


Materiały audiowizualne:

Modernizacja dróg powiatowych ul. Kolbego w Oświęcimiu i ul. Beskidzka w Witkowicach

Droga powiatowa ul. Beskidzka w Witkowicach po przebudowie