O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach
oraz ewentualnych szkodach, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu
nr tel. 33/ 844 89 80, lub Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu tel. 112, 998 lub Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu tel. 47 832 62 80