Wymagane dokumenty: 

 • dowód osobisty
 • pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej
  w wysokości 17 zł (przypis 1)
 • dowód rejestracyjny
 • potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC

gaz

 • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem
 • faktura vat albo rachunek za montaż instalacji gazowej

hak, vat, pit, cit, bus 100, taxi, nauka jazdy

 • zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez stację kontroli pojazdów

euro

 • świadectwo świadectwa zgodności we albo świadectwa zgodności dla pojazdów nowych
 • oświadczenie producenta pojazdu lub jego upoważnionego przedstawiciela, że pojazd spełnia właściwe normy dotyczące poziomu emisji spalin euro
 • na podstawie roku produkcji pojazdu

wpisanie zastawu

 • aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydane przez centralną informację
  o zastawach rejestrowych wskazującego, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów

wykreślenie zastawu

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów lub pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.

Przypisy

 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

Opłaty

Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Oświęcim.
Numer rachunku 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020


Dodatkowe informacje

W przypadku, gdy współwłaściciel pojazdu zgłasza zmianę działając za zgodą i w imieniu pozostałych właścicieli, składa na tę okoliczność stosowne oświadczenie.