Starosta po zasięgnięciu opinii:

 • dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego – w odniesieniu do działalności górniczej,
 • dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub dyrektora parku narodowego – w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji,
 • wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

wydaje decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów zgodnie z art. 22 ust. 2  ustawy  o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania określają:

 1. stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, ustalony na podstawie dwóch odrębnych opinii rzeczoznawców, o których mowa art. 28 ust. 5;
 2. osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów;
 3. kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów;
 4. uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną.

Załączniki do wniosku:

 1. Pełnomocnictwo.
 2. Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji i pełnomocnictwo.
 3. Tytuł prawny władania nieruchomością.
 4. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Projekt rekultywacji i zagospodarowania gruntów zawierający opis przeprowadzonych prac rekultywacyjnych i mapy terenu zrekultywowanego.
 6. Wypisy z ewidencji gruntów dla terenu objętego wnioskiem i terenów sąsiednich.
 7. Wyrys z ewidencji gruntów z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.
 8. Kserokopię koncesji na wydobywanie kopalin lub decyzje wygaszającą koncesję (jeżeli były wymagane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
 9. Opis projektowanych prac rekultywacyjnych, ze wskazaniem funkcji pełnionej przez obszar wymagający rekultywacji.
 10. Mapa sytuacyjno-wysokościową z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.

Opłaty skarbowe:

 • Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 10 zł,
 • W przypadku pełnomocnictwa opłata skarbowa wynosi 17 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Oświęcim - Bank Spółdzielczy
w Zatorze, Nr konta 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020.

Miejsce złożenia dokumentów:
Dokumenty można przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Ochrony Środowiska ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim lub składać osobiście na Dzienniku Podawczym
w siedzibie urzędu.

Termin załatwienia sprawy  – nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy- od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Krakowie,  ul. Lea 10, 30-048 Kraków za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego. Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.