Dokumentacja geologiczna

Zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem, przedstawia się w dokumentacji geologicznej.

Dokumentację geologiczną stanowią następujące rodzaje dokumentacji:
1)    geologiczna złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów;
1a) geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów;
2)    hydrogeologiczna;
3)    geologiczno-inżynierska;
4)    inne niż określone w pkt 1-3.

Zgodnie z art. 92 ustawy prawo geologiczne i górnicze dokumentację geologiczną, o której mowa w pkt 4, sporządza się w przypadku:

 1. wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych;
 2. wykonania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopaliny;
 3. wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi;
 4. likwidacji otworu wiertniczego;
 5. wykonywania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów;
 6. wykonywania prac geologicznych z zastosowaniem metod geofizycznych w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej albo w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża.

Dokumentację geologiczną, o której mowa w pkt 1-3, przedkłada się właściwemu organowi administracji geologicznej w 4 egzemplarzach oraz w postaci dokumentu elektronicznego. Dokumentację tą, zatwierdza, w drodze decyzji, właściwy organ administracji geologicznej.

Jeżeli dokumentacja geologiczna wymieniona w pkt 1-3, nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, właściwy organ administracji geologicznej odmawia jej zatwierdzenia.

Zmiany dokumentacji geologicznej, o której mowa w pkt 1-3, dokonuje się przez sporządzenie dodatku.

Dokumentację geologiczną, o której mowa w pkt 4, sporządza się w 3 egzemplarzach, w terminie
do 6 miesięcy od dnia zakończenia prac, i przekazuje się odpowiednio organowi administracji geologicznej, który udzielił koncesji, zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych.

Dokumentację geologiczną złoża kopaliny sporządza się w celu określenia jego granic, zasobów geologicznych, warunków występowania oraz określenia możliwości wydobycia kopaliny ze złoża. Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny określa w szczególności:

 1. rodzaj, ilość i jakość kopaliny, w tym przez przedstawienie informacji dotyczących kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych oraz występujących w złożu substancji szkodliwych dla środowiska;
 2. położenie złoża, jego budowę geologiczną, formę i granice;
 3. elementy środowiska otaczającego złoże;
 4. hydrogeologiczne i inne geologiczno-górnicze warunki występowania złoża;
 5. stan zagospodarowania powierzchni w rejonie udokumentowanego złoża;
 6. graniczne wartości parametrów definiujących złoże i jego granice.

Jeżeli dokumentacja geologiczna złoża kopaliny ma być podstawą uzyskania koncesji, rozpoznanie złoża następuje w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania złoża.
W przypadku dokonywania podziału złoża, dla którego jest wykonana dokumentacja geologiczna, należy sporządzić nową dokumentację dla części złoża przewidzianej do zagospodarowania; dla pozostałej części należy sporządzić rozliczenie zasobów złoża w formie dodatku do dokumentacji geologicznej na koszt podmiotu, który sfinansował wykonanie nowej dokumentacji.
 

Dokumentację hydrogeologiczną  sporządza się w celu:
    1)    ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych;
    2)    określenia warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym:

  • wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin,
  • wtłaczaniem wód do górotworu,
  • wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,
  • wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie,
  • podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów,
  • składowaniem odpadów na powierzchni,
  • ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych,
  • zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych.

Dokumentacja hydrogeologiczna, zależnie od celu jej sporządzenia, określa w szczególności:

 1. budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne badanego obszaru;
 2. warunki występowania wód podziemnych, w tym charakterystykę warstw wodonośnych określonego poziomu;
 3. informacje przedstawiające skład chemiczny, cechy fizyczne oraz inne właściwości wód;
 4. możliwości poboru wód;
 5. granice projektowanych stref ochronnych ujęć wód podziemnych oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych;
 6. przedsięwzięcia niezbędne do ochrony środowiska, w tym dotyczące nieruchomości gruntowych, związane z działalnością, na potrzeby której jest sporządzana dokumentacja.

Dokumentację geologiczno-inżynierską sporządza się w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby:

 1. zagospodarowania przestrzennego;
 2. posadawiania obiektów budowlanych;
 3. podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów;
 4. składowania odpadów na powierzchni;
 5. podziemnego składowania dwutlenku węgla.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska określa w szczególności:

 1. budowę geologiczną, warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne podłoża budowlanego lub określonej przestrzeni;
 2. przydatność badanego terenu do realizacji zamierzonych przedsięwzięć;
 3. prognozę zmian w środowisku, które mogą powstać na skutek realizacji, funkcjonowania oraz likwidacji zamierzonych przedsięwzięć – jeżeli nie istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z odrębnymi przepisami.