Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wydaje kartę wędkarską ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, czyli na terenie powiatu oświęcimskiego.

W celu uzyskania karty wędkarskiej należy złożyć w urzędzie (można przesłać drogą pocztową na adres siedziby urzędu) wypełniony wniosek (może być odręczny) który zawierać będzie następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko
  2. Data i miejsce urodzenia
  3. Adres zamieszkania
  4. Data i miejsce zdania egzaminu

Ewentualnie określić przynależność do Koła Wędkarskiego.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie o zdanym egzaminie;
  2. 1 szt. opisanego na odwrocie aktualnego zdjęcia o wymiarach nie większych niż legitymacyjne;
  3.  dowód dokonania opłaty za wydanie karty wędkarskiej – w wysokości 10 zł, uiszczonej na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Bank ASB Bank Spółdzielczy w Andrychowie
    Nr konta: 05 8110 1023 2003 0312 0001 0042.