Projekt robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlega, z wyjątkiem projektu robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji geologicznej w drodze decyzji.

Decyzję, o której mowa powyżej, wydaje się po zasięgnięciu opinii właściwego wójta, burmistrza, prezydenta.

Projekt zatwierdza się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat.

Projekt robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi podlega zgłoszeniu właściwemu organowi administracji geologicznej.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek przewodni;
  • 2 egzemplarze Projektu robót geologicznych, sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy – art. 79, 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga koncesji;
  • dowód dokonanej opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych wynosi w chwili obecnej 10 zł. Opłatę tę należy wnieść przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych
a dowód wniesienia opłaty skarbowej załączyć do tego wniosku.
Działając w imieniu inwestora należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaty skarbowej za nie
w wysokości 17 zł.
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku
o wydanie pozwolenia, na konto Urzędu Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim:
Bank Spółdzielczy w Zatorze, 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020.

Dokumenty można przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim lub składać osobiście na Dzienniku Podawczym
w siedzibie urzędu.