na czerwonym tle biały napis Ważny Komunikat.

Zarządzenie Nr 27/2022 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia dnia 17 czerwca 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dzień 17 czerwca 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu bez konieczności odpracowania, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu w tym dniu będzie zamknięte dla stron.


§ 2. Informację podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Oświęcimskiego oraz poprzez wywieszenie komunikatu na drzwiach budynku.


§ 2. Czas pracy pracowników PCZK w dniu 17 czerwca 2022 r. obowiązuje według ustalonych wcześniej indywidualnych harmonogramów.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom wydziałów, kierownikom biur i samodzielnym stanowiskom.


§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                               Starosta Andrzej Skrzypiński