Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości, na którym jest między innymi młodzieżowa druzyna pożarnicza i starosta oświęcimski.

Starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński gościł  w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze. 22 listopada uczestniczył w uroczystości wręczenia dotacji dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenach powiatów oświęcimskiego i chrzanowskiego.

Na terenie powiatu oświęcimskiego przyznano promesy 36 jednostkom OSP, w skład których wchodzi 800 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Łączna suma dofinansowania wyniosła 180 tys. zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone na zakup umundurowania i sprzętu szkoleniowego.

MDP to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Do zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki.

Ponadto wśród zadań MDP wymienić można także podejmowanie i realizację zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej oraz drużyny czy macierzystej OSP, a także działalność w ramach wolontariatu.

(Źródło: kety.pl). Foto. A.Bogacz