Samodzielne stanowisko ds. legislacji i obsługi Zarządu Powiatu (SSZ)

Główny specjalista ds. legislacji i obsługi Zarządu Powiatu Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska ds. legislacji i obsługi Zarządu Powiatu należy,
w szczególności:

1) zapewnienie prawidłowej i sprawnej pod względem organizacyjno-administracyjnym obsługi posiedzeń i prac Zarządu, a w szczególności:
a) prowadzenie zbioru i rejestru uchwał Zarządu,
b) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Zarząd Powiatu,
c) wstępna weryfikacja pod względem formalnym kart sprawy (wraz z załącznikami) zgłaszanych pod obrady Zarządu,
d) weryfikacja pod względem formalnym zgodności projektów uchwał Zarządu z obowiązującymi w tym zakresie procedurami,
e) protokołowanie posiedzeń Zarządu;
2) weryfikacja projektów zarządzeń Starosty pod względem formalnym, w tym prowadzenie rejestru zarządzeń Starosty;
3) koordynowanie wydawania upoważnień i pełnomocnictw do załatwiana spraw w imieniu Starosty, w tym prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiana spraw w imieniu Starosty;
4) opracowanie i aktualizacja procedur wewnętrznych (regulaminów, instrukcji itp.) dotyczących organizacji lub funkcjonowania Starostwa, w tym:
a) bieżąca aktualizacja Regulaminu organizacyjnego starostwa,
b) doradztwo legislacyjne w zakresie sporządzania projektów zarządzeń Starosty;
5) koordynowanie realizacji wniosków o udzielenie informacji publicznej przez Zarząd i Starostę;
6) prowadzenie spraw związanych z działaniami antykorupcyjnymi w Starostwie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa;
7) prowadzenie spraw związanych z działalnością lobbingową w Starostwie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa;
8) prowadzenie rejestru i zbioru oświadczeń majątkowych składanych Staroście oraz wykonywanie czynności z tym związanych we współpracy z Wydziałem Administracyjno-Organizacyjnym;
9) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem orderów i odznaczeń pracownikom Starostwa;
10) koordynowanie spraw związanych z przynależnością Powiatu do Związku Powiatów Polskich oraz innych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego;
11) współpraca w realizacji zadań Powiatu związanych z organizacją wyborów, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.