W celu dokonania wpisu do rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz na podstawie art.64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, należy złożyć w urzędzie (można przesłać drogą pocztową na adres siedziby urzędu) wypełniony wniosek (może być odręczny) który zawierać będzie następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko posiadacza/ przetrzymującego (nazwa instytucji)
 2. Adres posiadacza/przetrzymującego
 3. Adres miejsca przetrzymywania/ prowadzenia hodowli
 4. Opis gatunków, z uwzględnieniem:
 • Nazwa gatunku w języku łacińskim (w polskim jeśli nazwa istnieje);
 • Liczba zwierząt;
 • Opis oznakowania / płeć zwierzęcia;
 • Data wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz jego źródło pochodzenia (zgodnie z kodami ze str. 2 wniosku);
 • Cel posiadania;
 • Kraj pochodzenia;
 • Zezwolenie na wwóz do kraju/ na pozyskanie, lub Dokument wydany przez  lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli/inny dokument;
 • Dokonanie wpisu do rejestru;
 • Oświadczenie o treści: „Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej w zakresie handlu w/w zwierzętami.”

Niezbędne załączniki:

 1. dowód zapłaty opłaty skarbowej (Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, Bank Spółdzielczy w Zatorze, Nr konta: 18 8136 0000 0031 0008 2000 0020).
 2. kopię dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierząt.

Potwierdzeniem wpisania zwierząt do rejestru jest zaświadczenie, wydawane bez dodatkowej opłaty.

Kody źródła pochodzenia okazów, zgodnie z informacją zawartą w posiadanym dokumencie stwierdzającym legalność pochodzenia zwierzęcia:
W – okazy pozyskane w naturze
R – okazy pochodzące z działalności ranczerskiej
D – zwierzęta z grupy I wyhodowane w niewoli do celów zarobkowych
C – zwierzęta wyhodowane w niewoli zgodnie z rezolucją Konf. 10.16 (Rew.)
F – zwierzęta urodzone w niewoli (F1 lub kolejne pokolenia), które nie spełniają
definicji „wyhodowany w niewoli” z rezolucji Konf. 10.16 (Rew.)
O – okazy przedkonwencyjne
U – pochodzenie nieznane
I – okazy skonfiskowane lub zatrzymane
lub – zwierzę urodzone w hodowli (w przypadku braku kodu w dokumencie
stwierdzającym legalność pochodzenia zwierzęcia urodzonego w hodowli).