RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Działanie 11.1 Rewitalizacja miast

Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych

Nr projektu: RPMP.11.01.02-12-0879/17

Tytuł projektu: Rewitalizacja przez sport – rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach

Całkowity koszt projektu: 1.698.766,55 PLN

Kwota dofinansowania: 1.274.074,92 PLN

Data podpisania umowy/aneksu nr 3 o  dofinansowanie: 24 maj 2018r. / 16 października 2020r.

Okres realizacji: 04.2019 – 12.2020

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Kęty oraz całej gminy przy jednoczesnym wzmocnieniu więzi społecznych poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach.

W ramach zadania wykonany został kompleks sportowy obejmujący budowę boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki siatkowej plażowej, bieżni 4-torowej, rzutni do pchnięcia kulą, skocznię do skoku wzwyż, skoczni do skoku w dal i trójskoku, piłkochwytów oraz ławek wraz z instalacjami zewnętrznymi (oświetlenie, kanalizacja drenarska).