Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolone po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Część instalacji, w myśl art. 220 ust.1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (POŚ), nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Instalacje te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia. Nie wyklucza to jednak obowiązku ich zgłoszenia organowi ochrony środowiska na podstawie art.152 ust.1 ustawy POŚ. Instalacje wymagające zgłoszenia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.