ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Zgodnie z art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1, pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42, w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, stanowiących dochody budżetu powiatów.
Finansowanie to odbywa się w trybie określonym w przepisach szczególnych.

Finansowanie może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

  1. podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: -osoby fizyczne, -wspólnoty mieszkaniowe, -osoby prawne, -przedsiębiorcy,
  2. jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

W celu określenia zasad finansowania, dofinansowania, udzielania dotacji na poszczególne cele, rodzaje zadań obowiązują na terenie powiatu oświęcimskiego zasady określone niżej wymienionymi aktami.

  1. Uchwała Nr 10/496/2010 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad finansowania Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków budżetu Powiatu;
  2. Uchwała Nr XLVI/326/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku z budżetu Powiatu Oświęcimskiego oraz sposobu jej rozliczania i kontroli;
  3. Uchwała XLVI/415/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

O udzielenie w/w dofinansowania wnioski można składać osobiście na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul.Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim lub przesyłać pocztą na w/w adres, z zachowaniem terminu: do 15.03 danego roku kalendarzowego.

Wnioski winny zawierać dane szczegółowo określone w w/w uchwałach. W celu ułatwienia spełnienia wymogów można posługiwać się załączonym formularzem.

Załączniki: