Zadania CKZ będą realizowane w oparciu o placówki edukacyjne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski.

Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno–usługowej będzie funkcjonowało na bazie trzech szkół:
1. Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu,
2. Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu,
3. Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach.

Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno–elektronicznej będzie realizowało swoje zadania w oparciu o dwie placówki, tj.:
1. Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu,
2. Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno–Elektrycznych w Kętach.

Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno – gastronomicznej swoje zadania zrealizuje dzięki współpracy:
1. Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno–Gastronomicznych w Oświęcimiu oraz
2. Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno–Elektrycznych w Kętach.

Celem projektów jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów/uczennic kształcących się w branżach administracyjno – usługowej, elektryczno – elektronicznej i turystyczno – gastronomicznej poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.
Realizacja projektów ma na celu wsparcie młodzieży i kadry szkół w zakresie stworzenia możliwości zdobywania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz wsparcie placówek edukacyjnych w zakresie rozwijania oferty w kierunku rozwoju i wzmocnienia współpracy z przedsiębiorcami/pracodawcami w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych dla uczniów.

Planowane efekty realizacji projektów, to:
1. Utworzenie trzech Centrów Kompetencji Zawodowych (realizujących zadania Centrów Kształcenia zawodowego i Ustawicznego) dla wybranych branż zawodowych.
2. Partnerstwo – zarówno szkół, jak i środowiska pracodawców – na rzecz wspierania uczniów oraz kadry placówek kształcących w branżach uwzględnionych w projektach.
3. Efekty wsparcia adresowanego bezpośrednio do uczestników projektów, tj. uczniów i nauczycieli:
– uczniowie uczestniczący w pozaszkolnych formach kształcenia – 1.065 osób,
– uczniowie, którzy uzyskali kwalifikacje / certyfikaty – 493 osoby,
– nauczyciele z nabytymi kompetencjami – 104 osoby,
– uczniowie uczestniczący w stażach u pracodawców – 316 osób.
4. Ponadto w ramach projektów zostaną wykonane prace remontowe i adaptacyjne pracowni kształcenia zawodowego oraz doposażenie pięciu placówek wchodzących w skład poszczególnych Centrów Kompetencji Zawodowych w sprzęt techno – dydaktyczny zapewniający najwyższe standardy edukacyjne.

Zadania realizowane są w ramach następujących projektów:

Beneficjent: Powiat Oświęcimski
Wartość projektu: 2.469.581,75 zł.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 2.099144,49 zł.

Beneficjent: Powiat Oświęcimski
Wartość projektu: 2.187.978,50 zł.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1.859.781,72 zł.

Beneficjent: Powiat Oświęcimski
Wartość projektu: 2.103,488,00 zł.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1.787.964,80 zł.